Politica sc FEM Broker srl de Protectie a Datelor cu Caracter Personal

Cine este FEM Broker de Asigurare?

FEM BROKER DE ASIGURARE S.R.L.  este brokerul tău de asigurări. Adresa: Str. Armenească, nr. 43, ap. 15, sector 2, 021043, București, România. Cod unic de înregistrare …,înscrisă la Registrul Comerțului cu nr. J40/4145/2010,autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizianr 504/2010,înscrisă în Registrul de Intermediari cu nr. RBK-644, capital social varsat integral 150.000 lei, tel: +40 21.211.01.70, e-mail: office@fembroker.ro

Ce sunt datele cu caracter personal

Datele cu caracter personalsunt informații referitoare la tine sau la orice persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi:

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

 • nume, prenume, CNP, seria și numărul cărții de identitate și alte informații conținute în cartea de identitate (ex. data și locul nașterii, cetățenie, etc.), adresa de domiciliu, adresa de corespondență, cod poștal, e-mail, telefon (e.g., fix, mobil, fax);
 • informații de natură financiară;
 • semnătura;
 • informații referitoare la ocupația, numele angajatorului, natura activității proprii, funcția publică deținută, expunerea politică (dacă este cazul);
 • în contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar: fi date de sănătate, date cu privire la opiniile dumneavoastră politice, date privind condamnări penale și infracțiuni;
 • informații rezultate ca urmare a înregistrării audio a convorbirilor telefonice (conținut și metadate) pentru prestarea serviciilor de suport;
 • orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de Broker (e.g., segmentarea clientelei, identificatorul unic generat la nivel de Broker pentru fiecare client in parte, informații specifice serviciului oferit de Broker etc.) și orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților permise instituțiilor de brokeraj;
 • Adresa Internet Protocol (“IP”), prelucrată atunci când navighezi pe site-ul nostru.

În ce scopuri prelucrăm datele cu caracter personal?

Scopurile pentru care FEM Broker prelucrează datele cu caracter personal sunt:

 • furnizarea de produse și servicii
 • identificarea persoanelor atât la sediul FEM Broker, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poșta, internet);
 • efectuarea de analize preliminare pentru identificarea produselor sau serviciilor compatibile;
 • verificarea Clientului/altei persoane vizate în vederea identificării, prevenirii și combaterii fraudelor, finanțării terorismului și a spălării banilor;
 • efectuarea activităților de gestiune economică, financiară și/sau administrativă ale companiei;
 • contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință informatii despre produsele  contractate cum ar fi, dar fără a se limita la: expirare termen, neîndeplinire obligații, modificare/completare caracteristici/costuri/functionalități/beneficii produse);
 • centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne;
 • realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare;
 • analizarea comportamentului persoanelor care accesează website-ul fembroker.ro, prin folosirea de cookies, atât găzduite de fembroker.ro, cât și ale tertilor providers de servicii online, cum ar fi, dar fără a se limita la: wordpress, google analytics, jetpack, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat și de a analiza comportamentul vizitatorilor prin metrics: rata de întoarcere, timpul petrecut pe pagină – aceste date sunt anonimizate
 • arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, a corespondenței trimise sau primite;
 • soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care FEM Broker SRL este parte;
 • realizarea de raportari către instituțiile competente conform reglementărilor legale aplicabile FEM Broker SRL (de ex: declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor);

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Brokerul prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

 1. În baza consimțământului acordat prin selectarea opțiunilor de comunicare (de ex.: marketing direct);
 2. Pentru executarea unui contract încheiat cu tine (e.g., oferirea de asistență pentru încheierea unei asigurări) sau pentru a face demersuri la cererea ta înainte de încheierea unui nou contract (de ex.: furnizarea de informații pre-contractuale);
 3. În baza unei obligații legale aflate în sarcina Brokerului (de ex.: identificarea ta, identificarea și prevenirea  spălării banilor și finanțării terorismului, raportările legale către autoritățile de supraveghere);
 4. În baza interesului legitim al Brokerului (de ex.: centralizarea operațiunilor, menținerea unei baze de date interne);
 5. În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:
 • A fost obținut consimțimântul persoanei vizate;
 • Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date.

Cui aparțin datele personale pe care le prelucrăm?

Brokerul prelucrează date cu caracter personal referitoare la Client, la mandatarii Clientului, legali sau convenționali, precum și la persoanele ale căror date sunt furnizate de Client Brokerului în vederea realizării unei operațiuni/prestării unui serviciu (de ex.: beneficiarul unei asigurări etc.).
În cazul în care tu ne furnizezi informații despre alte persoane (de ex.: beneficiari ai asigurării), vei fi obligat/ă să informezi acele persoane cu privire la conținutul acestei note de informare.

Către cine transmitem datele cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi:

 • Societăți de asigurare și reasigurare din România;
 • Furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), de servicii de arhivare atât în format fizic, cât și electronic; de servicii de curierat; de servicii de cercetare de piață, furnizori de servicii de transmitere a comunicărilor de marketing, furnizori de servicii de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor website-ului, furnizorilor de servicii de marketing prin intermediul social media, furnizorilor de servicii de creație a conținutului marketing; serviciilor de audit; serviciilor de recuperare creanțe și/sau colectare a debitelor;
 • Executori judecătorești, evaluatori și birouri notariale, organe judiciare din România și din alte țări, precum membrii ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, parchetelor, organe ale poliției;
 • Instituții publice de supraveghere a activității de brokeraj în materie de asigurări (de ex. Autoritatea de Supraveghere Financiară); autorități publice centrale și locale (de ex. Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) din România, și din alte țări (la indicația Autorității Naționale de Administrare Fiscală);
 • Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică;

Necesitatea prelucrării datelor personale

Prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de către Broker în contractul de mandat de reprezentare sunt considerate a fi necesare pentru încheierea și executarea contractului de brokeraj în materie de asigurări, pe cale de consecință directă sau indirectă a unei prevederi legale referitoare la activitatea de brokeraj în materie de asigurari. Astfel, daca vei dori sa beneficiezi de serviciile Brokerului, vei fi obligat/ă să comunici Brokerului anumite date cu caracter personal, deoarece sunt necesare pentru prestarea acestora. Refuzul tău de a furniza astfel de date determină imposibilitatea Brokerului de a-ți furniza acele servicii.

Durata gestionării și arhivării datelor personale

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele tale cu caracter personal vor fi stocate de către Broker, pe tot parcursul relației contractuale, și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare la dispozițiile în materia arhivării.

Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată are urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare – poți primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de Broker, conform celor prevăzute în prezentul document.
 2. Dreptul de acces – poți solicita confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Broker, iar în caz afirmativ, poți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea ta, îți vom elibera o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată in funcție de costurile efective realizate.
 3. Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, prin furnizarea de informatii suplimentare.
 4. Dreptul la ștergerea datelor – în situatiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), ai dreptul de a obține ștergerea respectivelor date. În urma solicitării de ștergere a datelor, Brokerul poate să anonimizeze aceste date, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice.
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării – poți obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal  în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care vei contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități, sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu dorești ștergerea datelor, ci optezi pentru restricționarea acestora). În aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate.
 6. Dreptul de opoziție –  te poți opune în orice moment, din motive legate de situatia particulară în care te afli, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul legitim al Brokerului sau în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investit Brokerul.
 7. Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, și poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de către tine Brokerului, și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul tău.
 8. Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Broker. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 9. Dreptul de a-ți retrage consimțământul – iți poți retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Broker, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

 

Poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulate, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul din București, Str. Armenească, nr. 43, ap. 15, sector 2, 021043, București, România, sau la numărul de Telefon +40 21.211.01.70 ori prin e-mail office@fembroker.ro

 

În plus, la nivelul Brokerului s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”OPD”), pe care îl poți contacta dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor aferente protecției datelor. OPD-ul poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la următoarea adresa de poștă București, Str. Armenească, nr. 43, ap. 15, sector 2, 021043, București, România, ori prin e-mail office@fembroker.ro

Modificări aduse acestei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

În măsura în care prezenta Declarație va suferi modificări, Brokerul va publica pe site o versiune actualizată. Prin consultarea frecventă a site-ului sau prin solicitări, poți să te asiguri că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare desfășurate de Broker.

 

Versiune valabilă începând cu data de 19 Mai 2018.